ادارات

  • اداره گاز
  • اداره آب و فاضلاب
  • اداره پست

بانک ها

  • قرض الحسنه مهر
  • کشاورزی
 

شرکت ها

  • شرکت تعاونی تولید
  • شرکت تعاونی روستایی
  • شرکت آبیاری
  • شرکت دامداران
  • شرکت جانبازان