پیگیری طرح جداسازی آب خام از آب شرب در شهر مجن 

پیگیری طرح جداسازی آب خام از آب شرب در شهر مجن به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری؛ مهندس دربانیان شهردار #مجن با حضور در جلسات استانداری سمنان موضوع طرح جداسازی آب خام از آب شرب در شهر مجن را پیگیری نمودند. .?روابط عمومی مدیریت شهری #مجن

مطالعه بیشتر